A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/08/1930 – 01/08/2023)

         I-  LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG

1- Lịch sử

Lịch sử ngành tuyên giáo gắn liền với quá trình ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Do tích cực tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lê nin đã nhanh chóng đến với những người yêu nước, các tổ chức cộng sản lần lượt ra đời và hợp nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930). Ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta đã luôn coi trọng lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng và xác định đây là mặt trận quan trọng hàng đầu của cách mạng.

Ngày 01/08/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng đã phát hành tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 01/08”, lên án chiến tranh đế quốc, kêu gọi giai cấp công nhân và các tầng lớp khác trong xã hội vùng lên đấu tranh chống áp bức, bóc lột, bảo vệ hoà bình, bảo vệ Liên bang Xô - Viết. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, quần chúng công nông cả nước đã đồng loạt tổ chức các cuộc mít tinh, biểu tình chống chiến tranh đế quốc tạo thành cao trào cách mạng 1930-1931, đỉnh cao là Xô Viết - Nghệ Tĩnh. Ngày 01/08 đã đánh dấu một sự kiện quan trọng trong lịch sử đấu tranh của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Với ý nghĩa đó, năm 2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khoá VIII) quyết định lấy ngày 01/08 hằng năm làm ngày truyền thống công tác Tư tưởng - Văn hoá (nay là ngày truyền thống ngành Tuyên giáo) của Đảng.

Cho dù tên gọi ở mỗi thời kỳ có khác nhau, song về cơ bản, Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng trong lĩnh vực tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và một số lĩnh vực xã hội; đồng thời là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về các lĩnh vực công tác đó.

Trong các cuộc đấu tranh oanh liệt trước cách mạng tháng Tám mặc dù bị kẻ thù đàn áp đẫm máu, những cán bộ tuyên truyền của Đảng vẫn gan góc chiến đấu, đưa đường lối của Đảng đến với quần chúng công nông, thắp lên niềm tin mãnh liệt vào lý tưởng cộng sản, vào thắng lợi ngày mai của Đảng, của dân tộc. Nhiều cán bộ tuyên truyền đã cùng đồng chí, đồng bào biến nhà tù đế quốc thành trường học đấu tranh cách mạng, biến nhà máy, hầm mỏ, đồng ruộng, bản làng thành nơi rèn luyện ý chí chiến đấu, nơi gắn kết máu thịt mang tính sống còn giữa Đảng với nhân dân. Truyền thống vẻ vang đó tiếp tục được phát huy cao độ trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và bảo vệ Tổ quốc, động viên toàn Đảng, toàn dân ta nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đánh thắng mọi kẻ thù hung bạo, giữ vững bờ cõi thiêng liêng, đưa cả nước đi lên CNXH.

Trong thời kỳ tiến hành công cuộc đổi mới, công tác tuyên giáo đã góp phần nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; kiên định những vấn đề quan điểm có tính nguyên tắc; nâng cao sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên CNXH ở nước ta. Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục, nhiều tổ chức đảng và đảng viên đã trưởng thành mọi mặt về phẩm chất chính trị; đổi mới tư duy lý luận cũng như năng lực lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và công tác vận động quần chúng.

Công tác tuyên truyền, giáo dục các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước thời gian qua đã góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, tăng thêm niềm tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc, nêu cao ý thức tự cường, tự tôn dân tộc, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong kháng chiến vào công cuộc đổi mới đất nước cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Công tác tuyên giáo góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, có tác dụng giáo dục, thuyết phục cao. Nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, các địa phương, các tầng lớp nhân dân, phát động các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, khắc phục được những lệch lạc trong đời sống xã hội.

Công tác tuyên giáo, kịp thời phản bác các luận điệu vu cáo xuyên tạc của các thế lực thù địch, đấu tranh với các hành vi sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

2. Ý nghĩa

Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo (1-8) mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng, văn hóa sâu sắc, đó là một mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành ngày càng vững mạnh của lĩnh vực công tác tuyên giáo của Đảng- lĩnh vực có lịch sử ra đời sớm nhất trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, khẳng định tầm quan trọng hàng đầu của công tác tư tưởng trong các hoạt động thành lập Đảng Cộng sản cũng như trong công tác lãnh đạo của Đảng.

Công tác tư tưởng đã góp phần quan trọng vào việc hình thành cương lĩnh, đường lối chính trị đúng đắn của Đảng, đề ra những khẩu hiệu hành động đúng lúc và sát hợp với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng, truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính trị của Đảng, Nhà nước thành hành động tự giác của hàng triệu quần chúng, thành cao trào cách mạng, đưa cách mạng Việt Nam giành thắng lợi này đến thắng lợi khác. Công tác tư tưởng cũng góp phần đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ các thế hệ cán bộ trung kiên, có đức, có tài của Đảng và Nhà nước để từ đội ngũ này mà giáo dục, giác ngộ, tập hợp, tổ chức, cổ vũ, động viên quần chúng tiến hành các hoạt động cách mạng, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống lại sự tấn công của lực lượng thù địch và các phần tử cơ hội chính trị, bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng.

Công tác tuyên giáo góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, tăng thêm niềm tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc, nêu cao ý thức tự cường, tự tôn dân tộc, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong kháng chiến vào công cuộc đổi mới đất nước. Nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, các địa phương, các tầng lớp nhân dân, tạo động lực cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, khắc phục được những lệch lạc trong đời sống xã hội. Cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói rằng: “Công việc thành hay bại một phần lớn là do nơi tư tưởng, đạo đức, thái độ và lề lối làm việc của các đồng chí” do đó “Toàn Đảng phải tư tưởng nhất trí, hành động nhất trí, đoàn kết nhất trí mới làm tròn nhiệm vụ của Đảng” và đó chính là một trong những vị trí trọng yếu của công tác tư tưởng. Mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều có phần đóng góp tích cực của công tác tư tưởng. Thông qua Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo để ôn lại và phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành, củng cố và tăng cường niềm tin vào mục tiêu lý tưởng, nền tảng tư tưởng của Đảng, bồi đắp thêm niềm tự hào về những đóng góp to lớn của Ngành Tuyên giáo và cuộc chiến đấu vinh quang của các thế hệ đi trước.

II-  CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG BỘ HUYỆN TIỀN HẢI

93 năm qua, ngành Tuyên giáo trưởng thành cùng với sự lớn mạnh của Đảng bộ huyện. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, ngành Tuyên giáo và đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo đã góp phần quan trọng vào những thắng lợi của đất nước, quê hương trong mỗi chặng đường cách mạng.

Do làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, đã tập hợp, phát huy được sức mạnh của toàn dân trong huyện trong đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quê hương. Tiền Hải đã ghi những dấu son lịch sử: cuộc biểu tình lưu huyết ngày 14.10; Cuộc Mít tinh tại Mả Bụt, Vũ Lăng năm 1940; cùng cả nước giành chính quyền về tay nhân dân với cách mạng tháng Tám năm 1945; các cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp giải phóng quê hương; phong trào "Chắc tay súng, tay cày", "Thóc thừa cân, quân vượt mức" trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước; Phong trào 5 công khai những năm 80, phong trào "Điện - Đường - Trường - Trạm" những năm 90 và ngày ngay là phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới.

  Nội dung, phương thức hoạt động của ngành Tuyên giáo trên địa bàn huyện ngày càng có bước đổi mới. Việc triển khai quán triệt các nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ  được các cấp uỷ chỉ đạo chặt chẽ. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá có bước phát triển mới. Công tác thông tin được tăng cường thông qua hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; tính định hướng thông tin được đảm bảo. Việc đối thoại trực tiếp giữa các đồng chí lãnh đạo các cấp với nhân dân được mở rộng. Trung tâm chính trị huyện được củng cố, nâng cao chất lượng trong công tác giáo dục lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, góp phần làm cho công tác tuyên giáo khởi sắc và đạt kết quả.

Cùng với sự trưởng thành và những kết quả đạt được trên lĩnh vực chính trị tư tưởng, đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo của huyện cũng được xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động. Chúng ta vô cùng tự hào với truyền thống vẻ vang của quê hương cách mạng 14/10, tong đó có truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo.

Thời gian qua, tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới diễn biến phức tạp và khó lường; sự nghiệp đổi mới, xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc đang đứng trước những thuận lợi và nhiều khó khăn mới. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã tích cực chủ động làm tốt công tác tham mưu, phối hợp; định hướng tư tưởng và dư luận xã hội góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện. Ngành Tuyên giáo đã tích cực tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết của Đảng; giải quyết, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ở cơ sở. Định hướng cho các ngành trong khối tư tưởng văn hóa tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội. Tập trung cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Ngành đã tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đảng bộ huyện lãnh đạo, hướng dẫn thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn với các nghị quyết, kết luận về công tác xây dựng chính trị, tư tưởng. Kịp thời phát hiện, những mô hình tiên tiến, nhân tố mới trên các lĩnh vực; tham mưu cấp uỷ các cấp tuyên dương, khen thưởng và nhân rộng.

Nhờ bám sát sự lãnh đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ; sự phối hợp, kết hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể, địa phương; bám sát tình hình; tích cực, chủ động, nêu cao tinh thần đoàn kết, ngành Tuyên giáo đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; nhiều lĩnh vực công tác của ngành, của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ có chuyển biến, tiến bộ.

Nhìn lại toàn bộ hoạt động từ ngày thành lập Đảng bộ đến nay cho thấy, sự chuyển biến trong nhận thức về vai trò, vị trí, cũng như chủ thể tiến hành công tác tuyên giáo của các cấp uỷ Đảng ngày càng thể hiện rõ nét; đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo ngày càng trưởng thành về mọi mặt; đến nay, chúng ta đã có một hệ thống tổ chức tuyên giáo hoàn chỉnh từ huyện đến cơ sở, với một đội ngũ cán bộ có trình độ nghiệp vụ, năng lực thực tiễn, có khả năng tham mưu, chỉ đạo, quản lý trên mặt trận tư tưởng của Đảng.

Kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống, đội ngũ những người làm ngành Tuyên giáo của Đảng bộ huyện tiếp tục đoàn kết, vượt mọi khó khăn, giữ gìn sự yên bình trên mặt trận tư tưởng; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; rèn luyện, trau dồi nâng cao bản lĩnh chính trị, phấn đấu trở thành người cán bộ tuyên giáo vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, phục vụ đắc lực cho sự phát triển của Huyện; xứng đáng với lịch sử vẻ vang của quê hương. Góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước; xây dựng huyện Tiền Hải phát triển nhanh, bền vững./.

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN UỶ

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 39
Hôm qua : 374
Tháng 06 : 22.629
Năm 2024 : 234.642