A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Danh mục các khoản thu, mức thu và quản lý sử dụng trong các cơ sở giáo dục công lập.

Năm học mới đã bắt đầu, cũng là lúc các trường tổ chức họp phụ huynh thông báo kế hoạch năm học và các khoản thu, mức thu. Hiện nay, qua tìm hiểu của phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình huyện thì các trường có những mức thu, khoản thu khác nhau. Để giúp các bậc phụ huynh có được thông tin chính xác, Trang tin điện tử Tiền Hải giới thiệu 02 văn bản liên quan đến các khoản thu, mức thu ở các trường công lập.

Năm học mới đã bắt đầu, cũng là lúc các trường tổ chức họp phụ huynh thông báo kế hoạch năm học và các khoản thu, mức thu. Hiện nay, qua tìm hiểu của phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình huyện thì các trường có những mức thu, khoản thu khác nhau. Để giúp các bậc phụ huynh có được thông tin chính xác, Trang tin điện tử Tiền Hải giới thiệu 02 văn bản liên quan đến các khoản thu, mức thu ở các trường công lập.

Văn bản 1:

Quyết định 2814/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Thái Bình quy định các khoản thu, mức thu và quản lý, sử dụng trong các cơ sở giáo dục công lập.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về mức dạy thêm, học thêm; Thông tư 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Quyết định số16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Nghi quyết số 23/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt các khoản thu, mức thu và quản lý, sử dụng trong các cơ sở giáo dục công lập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc chung

Các cơ sở giáo dục thực hiện thu, chi các khoản thu khác phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

1. Đảm bảo nguyên tắc thu đủ, chi đủ, đúng mục đích, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, thu nhập trên từng địa bàn. Mức thu căn cứ trên cơ sở dự toán chi phí, nội dung chi, phải được thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện, có sự thống nhất của Ban giám hiệu nhà trường và sự đồng ý của cơ quan quản lý có thẩm quyền;

2. Các khoản thu thỏa thuận phải thực hiện thỏa thuận với tất cả phụ huynh học sinh, không được thực hiện thu khi chỉ có sự thống nhất thỏa thuận của đại diện phụ huynh học sinh;

3. Thực hiện công khai theo quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, Thông tư số 19/2005/TT- BTC ngày 11/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;

4. Phải thực hiện hạch toán riêng từng khoản thu vào sổ sách kế toán, tổng hợp chung vào báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm, không được dùng khoản thu này để điều chuyển hoặc chi cho nội dung, mục đích khác.

5. Ngoài nội dung các khoản thu quy định tại Điều 2, Quyết định này, các cơ sở giáo dục không được thu bất kỳ các khoản thu nào khác.

6. Các giáo viên không phải thực hiện đúng sự chỉ đạo của cơ sở giáo dục khi được phân công nhiệm vụ thu các khoản theo quy định; không được tự ý thỏa thuận với phụ huynh học sinh để thu thêm bất kỳ khoản thu nào khác.

Điều 2. Quy định các khoản thu, mức thu và quản lý, sử dụng trong các Trường Mầm non, Trường Tiểu học, Trường Trung học cơ sở, Trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Hướng nghiệp công lập (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục) như sau:

1. Các khoản thu theo quy định, gồm:

a) Học phí: Mức thu theo quy định tại Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 06/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Lệ phí tuyển sinh: Mức thu theo quy định tại Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

c) Lệ phí thi nghề phổ thông: Mức thu theo quy định tại Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các khoản thu, chi hộ:

a) Thu phục vụ bán trú: bao gồm tiền ăn của học sinh và chăm sóc bán trú đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục tiểu học:

- Việc tổ chức phục vụ bán trú là nhiệm vụ bắt buộc đối với cơ sở giáo dục mầm non (theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT);

- Việc tổ chức phục vụ bán trú ở cơ sở giáo dục tiểu học tùy thuộc vào nhu cầu của phụ huynh học sinh và điều kiện, khả năng tổ chức của nhà trường;

- Về mức thu phục vụ bán trú: Cơ sở giáo dục thỏa thuận với phụ huynh học sinh về mức thu phục vụ bán trú để bảo đảm các khoản chi theo nguyên tắc thu đủ chi, không có lãi, gồm:

+ Chi bữa ăn chính và bữa ăn phụ (nếu có);

+ Chăm sóc bán trú: Bồi dưỡng người trực tiếp chăm sóc, cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ công tác bán trú;

+ Trang thiết bị phục vụ bán trú: Trang bị cơ sở vật chất cho bán trú (giường, chiếu, chăn, khăn mặt, bát, đĩa, cốc, xoong, nồi, bếp gas...).

b) Thu Bảo hiểm y tế: Nhà trường có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội, thực hiện thu Bảo hiểm y tế cho học sinh 6 tháng hoặc một năm theo quy định và nộp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội (theo thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC).

3. Các khoản thu xã hội hóa:

a) Các khoản thu viện trợ, quà biếu, tặng, cho: Các cơ sở giáo dục được phép tiếp nhận các nguồn viện trợ, quà biếu, tặng, cho theo quy định của pháp luật;

b) Các khoản thu chi tài trợ: Các cơ sở giáo dục được phép tiếp nhận các khoản tiền, hiện vật do các tổ chức, cá nhân tài trợ, thực hiện theo quy định tại Thông tư 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

c) Các khoản thu thỏa thuận với phụ huynh học sinh có quy định mức trần: Các cơ sở giáo dục chỉ được phép thỏa thuận với phụ huynh học sinh về việc thu đóng góp các khoản thu và mức thu không vượt mức thu theo quy định dưới đây:

STT

Danh mục các khoản thu

Đơn vị tính

Mức thu

Mầm non

Tiểu học

THCS

THPT

GDTX-HN

1

Học thêm ngày thứ Bẩy (HS có nhu cầu)

đ/hs/tháng (4 ngày)

40.000

Không tổ chức học thứ Bẩy

Học chính khóa quy định không thu tiền học thêm

2

Học tin học (HS có nhu cầu)

đ/hs/tháng

 

20.000

Không

Không

Không

3

Học thêm (HS có nhu cầu)

đ/hs/buổi

 

Không

10.000

12.000

12.000

4

Học nghề phổ thông (HS có nhu cầu)

đ/hs/tháng

 

Không

24.000

Không

Không

5

Nước uống cho học sinh

đ/hs/tháng

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

6

Coi xe đạp (HS có nhu cầu)

đ/hs/tháng

 

Không

5.000

5.000

5.000

7

Sửa chữa nhỏ, mua sắm trang thiết bị

đ/hs/năm học

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

d) Ôn thi đại học: Nhà trường thỏa thuận với người học căn cứ vào yêu cầu của học sinh về thời gian ôn thi.

Điều 3. Chấn chỉnh một số khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục

1. Cơ sở giáo dục không được thu các khoản sau đây nhưng có trách nhiệm hướng dẫn:

a) Mua sách giáo khoa: Các cơ sở giáo dục hướng dẫn việc mua sách giáo khoa theo quy định để phụ huynh học sinh tự mua cho học sinh.

b) Về quần áo đồng phục:

- Căn cứ vào điều kiện của nhà trường và được phụ huynh học sinh đồng thuận, Hiệu trưởng cơ sở giáo dục từ cấp tiểu học trở lên quyết định việc mặc đồng phục và quy định kiểu dáng, màu sắc, số ngày mặc đồng phục trong tuần;

- Phụ huynh học sinh và Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức việc may hoặc mua đồng phục theo đúng quy định của Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Chấm dứt một số khoản thu mà trước đây một số cơ sở giáo dục đã thu của phụ huynh học sinh:

- Tiền điện, tiền nước sinh hoạt, tiền bảo vệ, tiền vệ sinh;

- Các khoản thu Quỹ khuyến học, chữ thập đỏ: cơ sở giáo dục thực hiện vận động quyên góp của các tổ chức, cá nhân tài trợ, ủng hộ theo nguyên tắc tự nguyện; không được thu của học sinh;

- Bảo hiểm thân thể và các loại bảo hiểm khác (trừ bảo hiểm y tế): Các cơ sở giáo dục không được thu hộ; cơ quan bảo hiểm liên hệ với phụ huynh học sinh ở nơi cư trú về việc mua, bán các loại bảo hiểm này theo nguyên tắc tự nguyện;

- Quỹ Đoàn, Đội: Việc thu quỹ Đoàn, Đội thực hiện theo Điều lệ của các tổ chức, do hệ thống bộ máy của Đoàn, Đội thực hiện; các cơ sở giáo dục không thu các quỹ Đoàn, Đội;

- Tiền lao động, tiền hỗ trợ hợp đồng lao động, tiền tạo cảnh quan môi trường, tiền ngày công vì sự nghiệp giáo dục;

- Quỹ hội phụ huynh, quỹ trường, quỹ công đoàn;

- Báo, toán tuổi thơ, sách tham khảo;

- Các khoản thu khác (không thuộc các khoản thu được quy định tại phần II trên đây).

Điều 4. Thẩm quyền cho phép thu

Ngoài các khoản thu theo quy định tại Khoản 1 và Tiết c, Khoản 2, Điều 2, Quyết định này, trước khi thực hiện tổ chức thu các khoản khác, phải được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền sau đây:

1. Đối với các Trường mầm non, Trường Tiểu học, Trường Trung học cơ sở phải được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

2. Đối với các Trường Trung học phổ thông, Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp phải được sự đồng ý của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Điều 5. Định kỳ việc thu các khoản

1. Các khoản được thu định kỳ theo đợt trong học kỳ (thu hằng tháng hoặc thời gian nhất định theo sự thống nhất giữa cơ sở giáo dục và phụ huynh học sinh), gồm: Tiền ăn, chăm sóc bán trú, nước uống, dạy thêm học thêm, coi xe đạp.

2. Các khoản được thu theo học kỳ hoặc cả năm học (theo sự thống nhất giữa cơ sở giáo dục và phụ huynh học sinh), gồm: trang thiết bị phục vụ bán trú, sửa chữa nhỏ và mua sắm trang thiết vị phục vụ dạy và học.

Riêng khoản thu trang thiết bị bán trú, cơ sở giáo dục và phụ huynh học sinh có thể thống nhất mua các trang thiết bị phục vụ bán trú có chất lượng tốt để sử dụng cho nhiều năm và thống nhất mức thu hằng năm để mua sắm những trang thiết bị cần phải bổ sung, thay thế (nếu có).

3. Thu viện trợ, quà biếu, tặng, cho, tài trợ của các tổ chức, cá nhân khi có phát sinh nguồn thu theo đúng quy định.

Điều 6. Quy trình tổ chức thu các khoản đóng góp

Bước 1: Thống nhất chủ trương kế hoạch thu các khoản, dự kiến chi từng khoản trong Ban Giám hiệu, Hội đồng nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh;

Bước 2: Lập Kế hoạch thu và dự trù kinh phí chi tiết (bao gồm dự kiến nguồn huy động, các nội dung chi và dự kiến mức chi cụ thể; niêm yết công khai ít nhất một tuần để tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh kế hoạch thu và dự trù kinh phí;

Bước 3: Báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xin chủ trương thống nhất bằng văn bản và chỉ được tiến hành tổ chức thực hiện sau khi có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền;

Bước 4: Các cơ sở giáo dục phối hợp với Ban đại diện phụ huynh học sinh triển khai lấy ý kiến của tất cả phụ huynh học sinh theo phương thức phù hợp. Phải được sự nhất trí của tất cả phụ huynh học sinh thì mới được tổ chức thu;

Bước 5: Tổ chức thu các khoản theo kế hoạch.

Điều 7. Quản lý, sử dụng các khoản thu

1. Khi thu các khoản các cơ sở giáo dục phải sử dụng phiếu thu theo quy định;

2. Nội dung chi, mức chi của các khoản thu khác phải được thông qua Hội đồng giáo dục nhà trường đảm bảo công khai, dân chủ và được đưa vào quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của nhà trường;

3. Phải niêm yết công khai và báo cáo quyết toán số kinh phí đã thu được và kết quả thực hiện với các tổ chức, cá nhân đã đóng góp kinh phí;

4. Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê các khoản thu theo các quy định của pháp luật; thực hiện yêu cầu về thanh tra, kiểm tra của cơ quan tài chính và cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin, tài liệu cung cấp.

Điều 8. Thời gian thực hiện và quy định chuyển tiếp

1. Việc thu các khoản theo quy định tại Quyết định này thực hiện từ ngày 01/01/2014.

2. Các cơ sở giáo dục đã thu những khoản đúng quy định tại Điều 2, Quyết định này từ đầu năm học 2013 - 2014 thì được tiếp tục thực hiện.

3. Các cơ sở giáo dục đã thu những khoản không đúng quy định tại Điều 2, Quyết định này thì phải chấm dứt việc thu những khoản đó và phải ghi chép sổ sách kế toán theo quy định, thực hiện báo cáo công khai kết quả thu, quản lý sử dụng các khoản thu đó ở cơ sở giáo dục. Đối với quỹ khuyến học, chữ thập đỏ đã thu thì giữ lại chi cho công tác khuyến học tại cơ sở giáo dục, không nộp cho bất kỳ tổ chức nào quyên góp; đối với quỹ Đoàn, Đội đã thu thì chi trả cho tổ chức Đoàn, Đội của cơ sở giáo dục để thực hiện chi tiêu theo Điều lệ của các tổ chức.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Giao cho Sở Tài chính:

a) Chủ trì phối hợp với Sở Giáo đục và Đào tạo ban hành hướng dẫn liên ngành để thực hiện Quyết định này;

b) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện thu, chi các khoản thu khác tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh;

c) Chỉ đạo công tác ghi chép sổ sách, kế toán thu chi các khoản theo quy định. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hạch toán của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh;

d) Tổng hợp báo cáo hằng năm về tình hình thu chi các khoản ngoài ngân sách của tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; kịp thời tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh việc chỉ đạo về quản lý, sử dụng các khoản thu ngoài ngân sách của tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo:

a) Tổ chức triển khai Quyết định này đến các Trường Trung học phổ thông, các Trung tâm giáo dục Thường xuyên - Hướng nghiệp;

b) Thẩm định, cho phép bằng văn bản về mức thu khác của các cơ sở giáo dục theo thẩm quyền;

c) Phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện thu, chi các khoản thu khác tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh;

d) Tổng hợp báo cáo và đánh giá tình hình thực hiện các khoản thu khác của các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền cho phép, gửi báo cáo cho Sở Tài chính trước ngày 30 tháng 10 hằng năm.

đ) Theo dõi việc thu, quản lý sử dụng các khoản thu ngoài học phí của tất cả các cơ sở giáo dục, đánh giá hiệu quả sử dụng, những vấn đề còn bất cập hoặc chưa phù hợp, kịp thời phối hợp với Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh việc tham mưu chủ trương về các khoản thu ngoài học phí của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

a) Triển khai Quyết định này đến tất cả các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý, các xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan trên địa bàn quản lý; tổ chức công khai các khoản thu trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương;

b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn việc thẩm định, cho phép các cơ sở giáo dục thu các khoản ngoài học phí theo đúng quy định;

c) Chủ động hoặc phối hợp với các Sở, ngành liên quan kiểm tra, thanh tra các cơ sở giáo dục về thu, quản lý sử dụng các khoản thu ngoài học phí của các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý; các xã, phường, thị trấn về việc thẩm định, cho phép thu của các cơ sở giáo dục;

d) Chỉ đạo Phòng giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Tài chính tổng hợp tình hình thu, quản lý sử dụng các khoản thu ngoài học phí của các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý, gửi báo cáo cho Sở Tài chính trước ngày 15 tháng 10 hằng năm;

đ) Thường xuyên nắm tình hình, kịp thời phát hiện những bất cập, chưa phù hợp về quy định thu các khoản ngoài học phí; phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý thu chi các khoản thu ngoài học phí của các cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp.

4. Các cơ sở giáo dục:

a) Trực tiếp triển khai quy định tại Quyết định này của Ủy ban nhân dân tỉnh đến phụ huynh học sinh;

b) Tổ chức thu, quản lý và sử dụng các khoản thu theo đúng quy định;

c) Chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về các khoản thu chi sai quy định trong cơ sở giáo dục;

d) Chịu sự kiểm tra, thanh tra định kỳ, đột xuất của các cơ quan có thẩm quyền.

đ) Thỏa thuận với phụ huynh học sinh về chế độ miễn giảm phù hợp đối với học sinh có khó khăn về kinh tế; không được để học sinh vì gia đình khó khăn không có tiền đóng góp mà phải bỏ học.

e) Báo cáo và đánh giá tình hình thực hiện các khoản thu gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp theo phân cấp trước ngày 01 tháng 10 hằng năm.

5. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

a) Tổ chức tuyên truyền quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định này đến nhân dân trên địa bàn quản lý;

b) Tăng cường quản lý tài chính ngân sách địa phương, hằng năm trình Hội đồng nhân dân cấp xã tăng cường đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục thuộc nhiệm vụ chi ngân sách địa phương; thẩm định quy trình, mức thu của các cơ sở giáo dục đề nghị và cho phép các cơ sở tổ chức thu các khoản ngoài học phí theo quy định;

c) Thường xuyên nắm tình hình về việc thu, quản lý sử dụng các khoản thu ngoài học phí của các cơ sở giáo dục, kịp thời yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện theo đúng quy định; đề xuất với Ủy ban nhân huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương thu các khoản ngoài học phí trong các cơ sở giáo dục;

d) Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong việc thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở giáo dục.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền các quy định tại Quyết định này trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

Điều 10. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Giám đốc Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thái Bình; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Chủ tịch UBND tỉnh: Phạm Văn Sinh ( đã ký)

 

 Văn bản 2:

Văn bản liên ngành giữa sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Tài chính  ngày 15 tháng 3 năm 2014 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2814/ QĐ- UBND ngày 16 tháng 12 năm 2013 về việc quy định các khoản thu, mức thu và quản lý sử dụng trong các cơ sở giáo dục công lập. Liên Sở Tài chính - Sở Giáo dục và Đào tạo hướngdẫn thực hiện một số nội dung Quyết định 2814/QĐ-UBNDngày 16/12/2013 của UBND tỉnh như sau:

1. Các khoản thu tại các cơ sở giáo dục công lập:

- Các khoản thu, mức thu tại các cơ sở giáo dục cônglập trên địa bàn thực hiện theo quy định tại Điều 2 - Quyết định số 2814/QĐ-UBNDngày16/12/2013 của UBND tỉnh, trong đó mức thu các khoản thu thỏa thuận là mứcthu tối đa.

- Căn cứ vào tính chất và nội dung các khoản thu,Thủ trưởng các cơ sở giáo dục phải xây dựng kế hoạch thu, thực hiện chế độ miễngiảm thu cho các đối tượng theo quy định hiện hành và phương án sử dụng nguồnthu cụ thể, chi tiết để tổ chức thực hiện, đảm bảo công khai, minh bạch, tiếtkiệm, hiệu quả.

- Căn cứ quy định tại Điều 5 - Quyết định số2814/QĐ-UBND của UBND tỉnh và điều kiện thực tế của nhà trường, Thủtrưởng các cơ sở giáo dục thống nhất với phụ huynh học sinh về các đợt thu đốivới từng khoản thu thỏa thuận để thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế. Thủtrưởng các cơ sở giáo dục quyết định côngtác tổ chức thu cho phù hợp điều kiện thực tế của đơn vị.

- Ngoài các khoản thu theo quy định tại Quyết địnhsố 2814/QĐ-UBND ngày 16/12/2013, các cơ sở giáo dục công lập không được thu bấtkỳ các khoản thu nào khác.

2. Nội dung chi, mứcchi một số khoản thu thỏa thuận:

- Tiền nước uống: Chi mua nước uống bảo đảm vệsinh, dụng cụ, vật tư, phục vụ học sinh uống nước.

- Tiền học thêm ngày thứ 7 ở Mầm non, học tin học ởTiểu học, học thêm ở THCS, THPT, GDTX-HN: Chi thù lao cho giáo viên trực tiếpgiảng dạy 80%; chi cho quản lý, tổ chức lớphọc thêm, mua sắm tài liệu phục vụ dạy thêm 15%; trả tiền điện nước, hao mòntài sản phục vụ việc dạy thêm 5%.

- Tiền học nghề phổ thông ở THCS: căn cứ các quyđịnh hiện hành và điều kiện thực tế; các cơ sở giáo dục xây dựng dự toán chi chotừng nội dung (chi cho giáo viên, chi thực hành, chi mua nguyên phụ liệu,...),thống nhất với lãnh đạo Hội đồng trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh để tổ chức thực hiện theo đúng quy trình thỏa thuận.

- Tiền thu ôn thi đại học tổ chức trong các trường THPT: Chi cho giáo viên 90%; bồi dưỡngcán bộ quản lý, nhân viên phục vụ 5%; mua văn phòng phẩm, đồ dùng dạy học, điệnnước, vệ sinh, tăng cường cơ sở vật chất và chi khác phục vụ dạy và học 5%.

- Tiền ăn bán trú và phục vụ bán trú: Chi bữa ănchính và bữa ăn phụ; chăm sóc bán trú (bồi dưỡng người trực tiếp chăm sóc, cánbộ quản lý, nhân viên phục vụ bán trú); mua sắm trang thiết bị phục vụ trực tiếpcho học sinh bán trú (giường, chiếu, chăn, khăn mặt, bát, đĩa, xoong, nồi, bếpga...).

- Chi khoản thu coi xe đạp: Chi trả công cho ngườitrực tiếp coi xe; mua vật tư, công cụ phục vụ trực tiếp cho việc coi xe.

- Tiền sửa chữa nhỏ, mua sắm trang thiết bị: Sửachữa, bảo dưỡng các công trình kiến trúc, bàn ghế ngồi học sinh; thay thế thiếtbị bóng đèn, quạt trong lớp học; sửa chữa, bảo dưỡng, mua sắm trang thiết bịdạy và học có tính cấp bách hoặc phục vụ nhu cầu thiết yếu của học sinh.

3. Quản lý, sử dụng các khoản thu tại các cơ sở giáo dục công lập:

- Các cơ sở giáo dục công lập thực hiện quản lý,thanh toán bằng tiền mặt theo Nghị định 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Thủtướng Chính phủ và các quy định hiện hành của nhà nước.

- Các cơ sở giáo dục cụthểhóa từng nội dung thu, chi; mức thu, chi trong quy chế chi tiêu nộibộ của đơn vị để tổ chức thực hiện; việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ theoquy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ, Thông tưsố 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 và Thông tư số 113/2007/TT-BTC ngày 24/9/2007của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006.

- Học phí, lệ phí tuyển sinh là nguồn thu của ngânsách nhà nước được để lại cho đơn vị quản lý và sử dụng theo chế độ quy định;trong đó 40% số thu học phí để thực hiện cải cách tiền lương, số còn lại bổsung chi hoạt động giảng dạy và học tập; các đơn vị hạch toán ghi thu, ghi chivào ngân sách nhà nước 6 tháng 01 lần và phải được tổng hợp vào báo cáo quyếttoán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm.

- Tiền thu thi nghề phổ thông thực hiện theo Quyếtđịnh 288/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 của UBND tỉnh và Hướng dẫn số147/HDLS-TC-GD&ĐT ngày 20/3/2013 của Liên sở Tài chính - Giáo dục và Đàotạo.

- Khoản thu, chi hộ Bảo hiểm y tế thực hiện Thôngtư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Liên bộ Bộ Y tế, Bộ Tàichính.

- Các khoản thu viện trợ, tài trợ bằng tiền, hoặchiện vật của các tổ chức và cá nhân (nhà tài trợ, viện trợ) thực hiện theo quyđịnh của Pháp luật và yêu cầu, mục đích của nhà nhà viện trợ, tài trợ (nếu có).

- Các khoản thu thỏa thuận theo quy định, thực hiệnchi phải bảo đảm các điều kiện sau:

+ Theo đúng mục đích kế hoạch huy động đối với từngkhoản thu đã thỏa thuận với phụ huynh học sinh và cấp có thẩm quyền chấp thuậnvề chủ trương, không sử dụng nguồn thu này cho nhiệm vụ chi khác;

+ Đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định và quychế chi tiêu nội bộ;

+ Có chứng từ hợp pháp, hợp lệ, được Chủ tài khoảnhoặc người được Ủy quyền quyết định chi.

- Đối với các khoản thu thỏa thuận, trường hợp đã hếtnhiệm vụ chi nhưng còn dư nguồn thì phải thỏa thuận với Hội phụ huynh học sinhđể có phương án sử dụng và huy động năm học tiếp theo phù hợp.

4. Tổ chức hạch toánkế toán, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán.

4.1.Tổ chức hạch toán vàbáo cáo tài chính.

- Các cơ sở giáo dục công lập khi thu các khoản thuphải phát hành phiếu thu tiền theo quy định.

- Các cơ sở giáo dục công lập mở sổ sách theo dõiriêng đối với từng khoản thu, chi theo năm ngân sách và theo từng năm học.

- Các khoản thu, chi tại các cơ sở giáo dục cônglập phải được tổ chức hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính, báo cáo quyếttoán, gửi báo cáo theo quy định tại Quyết định số 19/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 củaBộ Trưởng Bộ Tài chính Ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp; Tổ chứccông khai tài chính theo Thông tư số 21 /2005/TT-BTC ngày 21/5/2005 của Bộ Tàichính về hướng dẫn thực hiện quy chế công khai đối với các đơn vị dự toán ngânsách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư 09/2009/TT-BGDĐTngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế thực hiện côngkhai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

- Các đơn vị dự toán cấp 1 thực hiện việc tổng hợpchung các khoản thu, chi của các đơn vị trực thuộc, tổ chức hạch toán kế toánvà báo cáo tài chính gửi cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định.

4.2. Báo cáo định kỳ.

- Phòng Giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với Phòng Tài chính kế hoạch huyện, thành phố tổng hợp báo cáo tình hình thu, chicác khoản ngoài học phí của các đơn vị trực thuộc và gửi báo cáo về UBND huyện,sở Tài chính, sở Giáo dục và đào tạo trước ngày 15 tháng 10 hàng năm để tổnghợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Sở Giáo dục và Đào tạo gửi báo cáo về sở Tàichính theo quy định tại mục c, khoản 2, điều 9 Quyết định 2814/QĐ-UBND củaỦy ban nhân dân tỉnh.

- Ngoài báo cáo nêu trên, các cơ sở giáo dục tổng hợp báo cáo tình hình thu, chi các khoảnngoài học phí (theo năm học) của đơn vị mình và gửi báo cáo về đơn vị dự toán cấp I và cấp có thẩm quyền cho phép thu để theo dõi quản lý trước ngày 15 tháng10 hàng năm.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đềxuất đề nghị phản ánh kịp thời về sở Tài chính, sở Giáo dục và Đào tạo để phối hợp giải quyết./.

Giám đốc sở Tài Chính: Tạ Ngọc Giáo và Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo: Đặng Phương Bắc ( đã ký)

Sau khi đăng tải văn bản, Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Tiền Hải rất mong nhận được sự phản hồi của các bậc phu huynh về các khoản đóng góp của con em mình. Các bậc phụ huynh có thể gửi bằng hình ảnh hoặc gọi điện trực tiếp cho Đài qua số điện thoại 02273.823.224.

Trang tin điện tử Tiền Hải


Nguồn:tienhaitb.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Hôm qua : 379
Tháng 05 : 18.313
Năm 2024 : 207.862