UBND HUYỆN TIỀN HẢI

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

DANH SÁCH

Điểm Cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn huyện Tiền Hải

(tháng 8/2023)

S TT

ten doi tuong

diachi

ten chu

SĐT

dncc

duong

truyen

ngay cap

gcn

ngay

het han

dien

tich

diem

sl

may

don

vi

quan

ly

don vi

chu

quan

ten

phuong

xa

 1.  

Nguyễn Văn Thái

Lạc Thành Nam

Nguyễn Văn Thái

965969823

Viettel

Sep-19

Sep-22

40

17

UBND huyện

Phòng VHTT

Xã Tây Ninh

 1.  

Hoàng Văn Minh

Tổ dân phố số 5

Hoàng Văn Minh

 

Viettel

Sep-19

Sep-22

40

15

UBND huyện

Phòng VHTT

Thị trấn

 1.  

Nguyễn Anh Xuân

Tổ dân phố số 5

Nguyễn Anh Xuân

965889632

Viettel

30/12/2022

30/12/2025

40

20

UBND huyện

Phòng VHTT

Thị trấn

 1.  

Nguyễn Thái Học

Tổ dân phố số 4

Nguyễn Thái Học

376557841

Viettel

Sep-19

Sep-22

40

20

UBND huyện

Phòng VHTT

Thị trấn

 1.  

Trần Văn Chung

Tổ dân phố số 2

Trần Văn Chung

355671102

Viettel

Sep-19

Sep-22

40

20

UBND huyện

Phòng VHTT

Thị trấn

 1.  

Nguyễn Việt Anh

Tổ dân phố số 4

Nguyễn Việt Anh

985150992

Viettel

30/12/2022

30/12/2025

40

19

UBND huyện

Phòng VHTT

Thị trấn

 1.  

Đỗ Thị Tuyết

142 HThắng

Đỗ Thị Tuyết

 

Viettel

4/23/2018

4/23/2021

40

15

UBND huyện

Phòng VHTT

Thị trấn

 1.  

Ngô Thị Thơ

Tổ dân phố số 1

Ngô Thị Thơ

987376721

Viettel

Sep-19

Sep-22

40

12

UBND huyện

Phòng VHTT

Thị trấn

 1.  

Nguyễn Xuân Trường

Xóm 2-Quân Bác Đình

Nguyễn Xuân Trường

974890714

Viettel

Sep-19

Sep-22

30

16

UBND huyện

Phòng VHTT

Xã Vân Trường

 1.  

Nguyễn Quang Long

Xóm 2-Quân Bác Đình

Nguyễn Quang Long

977786339

Viettel

Sep-19

Sep-22

30

17

UBND huyện

Phòng VHTT

Xã Vân Trường

 1.  

Phan Văn Khả

Thôn Chỉ Trung

Phan Văn Khả

988621634

Viettel

Sep-19

Sep-22

30

14

UBND huyện

Phòng VHTT

Xã Đoông Hoàng

 1.  

Cao Văn Ngãi

Hưng Thịnh

Cao Văn Ngãi

398504193

Viettel

30/12/2022

30/12/2025

30

19

UBND huyện

Phòng VHTT

Xã Đông Long

 1.  

Bùi Minh Khoa

xóm 6 - Minh Châu

Bùi Minh Khoa

971393999

Viettel

Sep-19

Sep-22

30

15

UBND huyện

Phòng VHTT

Xã Đông Minh

 1.  

Vũ Thế Đình

Xóm 10 - Viên Ngoại

Vũ Thế Đình

983311138

Viettel

Sep-22

Sep-25

30

20

UBND huyện

Phòng VHTT

Xã Nam Hồng

 1.  

Đào Thanh Tùng

Thôn Ái Quốc

Đào Thanh Tùng

973514011

Viettel

19/4/2017

12/5/2020

30

15

UBND huyện

Phòng VHTT

Xã Nam Thanh

 1.  

Trần Thị Thủy

Tổ dân phố số 5

Trần Thị Thủy

934359186

Viettel

17/4/2023

17/4/2026

40

20

UBND huyện

Phòng VHTT

Thị trấn

 1.  

Hoàng Minh Huy

Tổ dân phố số 4

Hoàng Minh Huy

904097777

Viettel

30/12/2022

30/12/2025

40

20

UBND huyện

Phòng VHTT

Thị trấn