Tiền Hải với công tác dân vận

Ngày cập nhật: 16/10/2015

    Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ: “Lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. 85 năm qua quán triệt tư tưởng dân vận khéo của Bác, Ban dân vận huyện ủy Tiền Hải đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở luôn quán triệt sâu sắc và ra sức phấn đấu thực hiện lời dạy của Bác với nhiều nội dung công việc cụ thể, thiết thực nhằm khơi dậy sức dân và chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nhân dân.

 

 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ: “Lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. 85 năm qua quán triệt tư tưởng dân vận khéo của Bác, Ban dân vận huyện ủy Tiền Hải đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở luôn quán triệt sâu sắc và ra sức phấn đấu thực hiện lời dạy của Bác với nhiều nội dung công việc cụ thể, thiết thực nhằm khơi dậy sức dân và chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nhân dân.

http://tienhai.thaibinh.gov.vn/News/PublishingImages/2015/thang%2010/dan%20van%206.jpg

         Xác định công tác dân vận là công tác chiến lược của Đảng, thể hiện mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân; căn cứ vào NQ số 25 của BCH Trung ương khóa XI về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới”, Ban dân vận huyện ủy Tiền Hải đã tham mưu giúp BTVHU xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện NQ đồng thời chỉ đạo tới 100% cơ sở trực thuộc triển khai thực hiện tốt quan điểm, đường lối chính sách của Đảng ta về công tác dân vận gắn với đặc điểm tình hình hiện nay của từng địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, Ban dân vận Huyện ủy đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách làm việc theo hướng trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với nhân dân; hướng mạnh về cơ sở, bám sát thực tiễn, kịp thời phát hiện, nắm bắt thông tin, tư tưởng nhân dân để tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo các ngành chức năng xử lý, tháo gỡ những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân. Căn cứ tình hình thực tế từng thời điểm, Ban Dân vận Huyện ủy xác định nhiệm vụ trọng tâm, nội dung trọng điểm, tập trung chỉ đạo quyết liệt, dứt điểm, hiệu quả, tạo chuyển biến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và giải quyết thành công nhiều vụ việc phức tạp, nhạy cảm, nhất là những việc liên quan đến công tác tôn giáo, giải phóng mặt bằng…

 

 

Với phương châm “kiên trì, đồng bộ, linh hoạt, đúng pháp luật”, Công tác dân vận chính quyền đã chú trọng, chăm lo giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, góp phần củng cố mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân. Kịp thời điều chỉnh những chủ trương, cách làm không phù hợp; quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, người nghèo, người khuyết tật. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề nghị của nhân dân ngay tại cơ sở. Tổ chức nhiều cuộc đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với người dân, để tháo gỡ những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống; coi trọng giải quyết tốt việc bảo đảm an sinh xã hội. MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp từ huyện đến cơ sở đã phát huy vai trò là nòng cốt của khối đại đoàn kết toàn dân, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng đa dạng, thiết thực, hướng về cơ sở; quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở ngày càng vững mạnh. Hàng năm, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã phối hợp với chính quyền cơ sở tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân”; phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc, nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau thực hiện tăng hộ giàu, giảm hộ nghèo, cựu chiến binh gương mẫu, đoàn thanh niên xung kích tình nguyện… góp phần phát huy dân chủ, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ngay từ cơ sở, cộng đồng dân cư. Huy động đáng kể nguồn lực trong dân góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, trật tự an ninh của huyện. Đặc biệt trong phong trào dân vận khéo gắn với xây dựng nông thôn mới- đây là một phong trào nổi bật, thu được nhiều kết quả tích cực, làm thay đổi diện maọ nông thôn, thắt chặt tình đoàn kết trong nhân dân. Với sự vận dụng sáng tạo phù hợp công tác dân vận khéo đã có tác động mạnh mẽ đến tiến trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương, các tầng lớp nhân dân ngày càng nhận thức rõ hơn về nghĩa vụ trách nhiệm và quyền lợi của mình tích cực đóng góp tiền của ngày công, hiến đất để xây dựng nông thôn mới. Đến nay huyện nhà đã đạt bình quân 15,2 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, toàn huyện đã xây dựng trên 3.600 cống đầu khâu và gần 425km đường giao thông, mương máng thủy lợi nội đồng phục vụ nhu cầu sinh hoạt của bà con nhân dân và đã có 13 xã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu 10 xã đạt chuẩn trong năm nay. 

 

         

        Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, Ban dân vận Huyện ủy phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tích cực tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác Dân vận. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng Nông thôn mới, gắn với việc“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nắm bắt tình hình an ninh chính trị trên địa bàn; tình hình tôn giáo, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và những vấn đề bức xúc của nhân dân mới nảy sinh, để tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền có biện pháp giải quyết kịp thời, hiệu quả. 

 

Đ/c Tô Xuân Thức - Phó Bí thư TT Huyện ủy

Trong những năm qua, BTV HU tập trung cao cho công tác dân vận và đặc biệt ban dân vận HU đã tham mưu cho HU ban hanh một số NQ triển khai công tác dân vận ở dưới cơ sở nhất là phong trào dân vận khéo gắn với xây dựng NTM, từ năm 2009 đến nay khi mà tập trung xây dựng NTM công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân thực hiện chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước quy định của địa phương là tương đối tốt và Ban dân vận, khối dân vận các cấp tập trung vào cuộc rất là quyết liệt, mọi việc người dân đã được hiểu, đã được bàn thấu đáo thì việc thực hiện triển khai rất là hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là các đồng chí trong Ban chi ủy, chi bộ ở cở sở là hạt nhân quan trọng vừa là người tuyên truyền vận động nhân dân vừa cùng với nhân dân trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nhất là trong xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, BTV HU sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận; tổ chức tốt việc tuyên truyền NQ Đại hội Đảng các cấp để nhân dân nắm vững các nội dung, thấu hiểu các NQ, tích cực trong triển khai thực hiện; sớm đưa các NQ vào hiện thực cuộc sống. Đặc biệt hơn nữa, để chuẩn bị cho kỳ Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp thì công tác dân vận sẽ phải đặt lên hàng đầu với mục tiêu vừa giữ vững ổn định nông thôn vừa thực hiện thành công cuộc Bầu cử.

 

Chị Bùi Thị Đỏ - Trưởng thôn Trinh Cát xã Đông Cơ

Cán bộ, đảng viên là những người tiên phong, đi đầu tham gia hiến đất, làm đường giao thông, đồng thời vận động nhân dân thực hiện, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao. Qua quá trình thực hiện, tổ dân vận của thôn thường xuyên họp, rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện tốt hơn.

 

Anh Trần Văn Phú - Phó Bí thư Chi bộ thôn Cam Lai xã Đông Cơ

Chúng tôi tập trung tuyên truyền vận động nhân dân để nhân dân hiểu được lợi ích của chương trình xây dựng nông thôn mới- mình đóng góp ra để phục vụ nhu cầu của chính bản thân mình, không trông chờ vào cấp trên mà huy động nội lực cộng thêm sự kêu gọi về tầm lòng hảo tâm của người con xa quê.

 

         Có thể khẳng định, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện đối với công tác Dân vận đồng thời thực hiện tốt lời dạy của Bác: dân vận khéo thì việc gì cũng thành công, huyện Tiền Hải sẽ ngày một phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

 
Hải Đông