Văn bản chỉ đạo
Quyết định về việc công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2016

Ngày cập nhật: 26/04/2016

    Ngày 16/2/2016, UBND huyện Tiền Hải ban hành quyết định số 363/QĐ-UBND về việc công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2016.
STT Chỉ tiêu Dự toán
 
  TỔNG SỐ THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 190,821,000
A Tổng các khoản thu cân đối NSNN 190,821,000
I Thu nội địa  190,821,000
1 Thu từ khu vực ngoài quốc doanh  54,541,000
  - Thuế giá trị gia tăng 49,286,000
  - Thuế thu nhập doanh nghiệp 3,430,000
  - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước  
  - Thuế môn bài 985,000
  - Thuế tài nguyên  
   - Thuế khác 840,000
2 Thuế sử dụng đất nông nghiệp   
3 Thuế thu nhập   2,970,000
4 Lệ phí trước bạ 10,550,000
5 Thu phí, lệ phí 1,260,000
6 Các khoản thu về nhà, đất 101,200,000
a Thuế SDĐ phi nông nghiệp 1,000,000
b Thuế chuyển quyền sử dụng đất  
c Thu tiền thuê đất 5,200,000
d Thu tiền sử dụng đất 95,000,000
e Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước  
7 Thu khác ngân sách 16,300,000
8 Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản, thu khác tại xã 4,000,000
II Thu viên trợ không hoàn lại  
B Tổng thu ngân sách huyện 610,262,000
I Các khoản thu cân đối ngân sách huyện 610,262,000
1 Các khoản thu 100% 135,135,000
2 Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 55,686,000
3 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 406,941,000
4 Thu kết dư   
5 Thu chuyển nguồn 12,500,000
II Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN  

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TIỀN HẢI MẪU SỐ 22/CKTC-NSH
CÂN ĐỐI  DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH CỦA CÁC XÃ , PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UB ngày      /     /2016 của Uỷ ban nhân dân huyện)
                                                Đơn vị tính: 1.000 đồng
STT Chỉ tiêu Dự toán 
 
A NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN  
I Nguồn thu ngân sách cấp huyện 389,410,000
1 Thu ngân sách cấp huyện hưởng theo phân cấp 122,170,000
   - Các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng 100% 75,145,000
   - Các khoản thu ngân sách phân chia phần ngân sách cấp huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 47,025,000
2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 259,740,000
  - Bổ sung cân đối 243,576,000
  - Bổ sung có mục tiêu  16,164,000
3 Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang 7,500,000
II Chi ngân sách cấp huyện 389,410,000
1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới) 389,410,000
2 Bổ sung cho ngân sách xã, phường, thị trấn  
  - Bổ sung cân đối  
  - Bổ sung có mục tiêu  
3 Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau  
B NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN  
I Nguồn thu ngân sách xã, phường, thị trấn 220,852,000
1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 68,651,000
  - Các khoản thu ngân sách xã, phường, thị trấn hưởng 100% 59,990,000
   - Các khoản thu phân chia phần ngân sách xã, phường, thị trấn hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 8,661,000
2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện 147,201,000
  - Bổ sung cân đối 145,451,000
  - Bổ sung có mục tiêu 1,750,000
3 Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang 5,000,000
II Chi ngân sách xã, phường, thị trấn 220,852,000
     
UBND huyện Tiền Hải
 
Video Clip Xem tất cả