Văn bản chỉ đạo
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày cập nhật: 08/03/2016

    Ngày 8 tháng 1 năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 04-CT/TU về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Toàn văn như sau:

Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 51-CT/TW, ngày 04-01-2016 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; theo đó, cuộc bầu cử tiến hành vào ngày 22-5-2016. Đây là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Hiến pháp năm 2013, các luật về tổ chức bộ máy nhà nước và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Tổ chức tốt cuộc bầu cử nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, là một nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ và hệ thống chính trị, của toàn dân và lực lượng vũ trang trong tỉnh năm 2016.

Để thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Chỉ thị số 51-CT/TW của Bộ Chính trị, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đạt kết quả cao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

1- Các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang trong tỉnh về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; về vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong bộ máy nhà nước; về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả. Tuyên truyền, động viên cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử để bầu người xứng đáng tham gia Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên phải gương mẫu thực hiện tốt và tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử.

- Có kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử; bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nhân sự đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác nhân sự; gắn kết quả nhân sự của đại hội đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có năng lực, điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Không đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; đã bị các cơ quan có thẩm quyền kết luận không trung thực; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra những vụ, việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết nghiêm trọng.

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đặc biệt coi trọng chất lượng đại biểu. Đồng thời, bảo đảm cơ cấu hợp lý theo đúng sự chỉ đạo và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về số đại biểu là người đang công tác ở cơ quan đảng, nhà nước, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; giảm hợp lý số đại biểu công tác tại cơ quan hành chính; tăng số lượng đại biểu chuyên trách; bảo đảm tỷ lệ người ứng cử là phụ nữ theo đúng quy định của Luật Bầu cử; có tỷ lệ hợp lý đại biểu các tôn giáo, đại biểu tái cử, đại biểu trẻ tuổi, đại biểu là các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ, đại biểu xuất thân từ công nhân, nông dân, doanh nhân, đại biểu đại diện các hiệp hội trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

- Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử và việc tự ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phải bảo đảm đúng quy trình theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bầu cử; bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật.

- Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác nắm, dự báo tình hình; xây dựng và thực hiện tốt các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân; ngăn chặn kịp thời mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hoạt động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây mất an ninh, trật tự ở địa phương. Chủ động đối phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử.

2- Cấp ủy cấp tỉnh, huyện, xã thành lập ban chỉ đạo để lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử; chỉ đạo thực hiện tốt công tác giới thiệu người ứng cử, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở địa phương.

3- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai Chỉ thị này; chủ động phối hợp chặt chẽ trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh.

4- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện tốt công tác tuyên truyền cuộc bầu cử; phản ánh kịp thời tình hình, kết quả thực hiện ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.

5- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

6- Ban Tổ chức Tỉnh ủy căn cứ hướng dẫn của Trung ương, tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo công tác nhân sự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

7- Ban thường vụ các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Đảng đoàn Hội đồng nhân tỉnh, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp ủy các cơ quan, đơn vị của tỉnh thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, báo cáo tình hình công tác triển khai và kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Văn phòng Tỉnh ủy, riêng công tác nhân sự qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy).

Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này, báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Baothaibinh
 
Video Clip Xem tất cả