Văn bản chỉ đạo
Trích Công văn số 593-CV/HU, ngày 19/10/2017 của Ban Thường vụ Huyện lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2018.

Ngày cập nhật: 02/11/2017

   

Những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 419-NQ/HU ngày 03/11/2013 của Ban Thường vụ Huyện uỷ (khoá XXVI) về lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, đảm bảo chất lượng, an toàn, đúng luật, nhiều xã vượt chỉ tiêu được giao. Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số nơi chưa thực sự quyết liệt vào cuộc trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, công tác nắm và quản lý nguồn chưa chặt chẽ, chưa làm tốt công tác tuyên truyền vận động, chất lượng chưa được đồng đều và vững chắc.

Để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2018, Ban Thường vụ Huyện uỷ yêu cầu:

- Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở phải xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, làm tốt công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 419-NQ/HU ngày 03-11-2013 của Ban Thường vụ Huyện ủy, các chỉ thị, văn bản, kế hoạch, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh và huyện. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, sát với địa phương, đơn vị.

- Ủy ban nhân dân huyện, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018; tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở các xã, thị trấn; kịp thời có các giải pháp tháo gỡ cho các xã khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.

- Đảng ủy xã, thị trấn chỉ đạo các chi bộ thôn, khu phố tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề, thảo luận và ban hành nghị quyết trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

- Căn cứ vào chỉ tiêu được giao, phân công nhiệm vụ cho từng cấp ủy, lãnh đạo ủy ban nhân dân, cán bộ, công chức có biện pháp vận động thanh niên ở địa phương, chú trọng các biện pháp gọi thanh niên đi làm ăn xa về sơ, khám tuyển thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Làm tốt công tác quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ đã đủ điều kiện. Kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình chống, trốn, không thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, quyết tâm không để địa phương thiếu quân.

- Phòng Y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự huyện lựa chọn y, bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, tổ chức sơ, khám tuyển sức khỏe bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; chủ động tổ chức khám bù, khám vét.

- Ban Tổ chức Huyện uỷ chủ trì phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, ban đảng ủy các xã, thị trấn tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên ưu tú, đủ điều kiện sẵn sàng nhập ngũ.

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với các đơn vị liên quan, các xã, thị trấn rà soát nguồn, chỉ đạo tổ chức tốt việc thâm nhập, tuyển chọn, phối hợp với Công an huyện xét duyệt tiêu chuẩn chính trị, xuống lệnh gọi nhập ngũ. Tham mưu tổ chức lễ giao, nhận quân đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của tuổi trẻ lên đường bảo vệ Tổ quốc.

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm, Huyện ủy viên phụ trách xã, thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện chủ động chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo địa bàn phụ trách.

Ban Thường vụ Huyện ủy xác định nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cuối năm 2017 và quý I năm 2018. Địa phương nào không hoàn thành chỉ tiêu giao quân, cấp uỷ, chính quyền trước hết là đồng chí bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã, thị trấn, đồng chí Huyện ủy viên phụ trách chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện uỷ.

Nhận công văn, yêu cầu các địa phương, đơn vị chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, thường xuyên báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Huyện uỷ (qua Văn phòng Huyện ủy và Ban Chỉ huy Quân sự huyện).

 

VP Huyện ủy Tiền Hải
 
Video Clip Xem tất cả