Thông báo
Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của Hội đồng nhân dân huyện Tiền Hải về việc phê duyệt cơ chế khen thưởng cho thôn, khu phố không có người sinh con thứ 3 trở lên

Ngày cập nhật: 04/08/2017

   

Điều 1. Phê duyệt cơ chế khen thưởng cho thôn, khu phố không có người sinh con thứ 3 trở lên, cụ thể như sau:

1. Cơ chế khen thưởng:

- Thôn, khu phố trong năm không có người sinh con thứ ba trở lên: Thưởng 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng);

- Thôn, khu phố 2 năm liền không có người sinh con thứ ba trở lên: Thưởng 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng);

- Thôn, khu phố 3 năm liền không có người sinh con thứ ba trở lên: Thưởng 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).

2. Thời gian thực hiện: Từ năm 2017.

Điều 2. HĐND huyện giao UBND huyện triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Tiền Hải khoá XIX nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ Tư thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2017.

HĐND huyện Tiền Hải
 
Video Clip Xem tất cả