Thông báo
Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19-7-2017 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng

Ngày cập nhật: 30/01/2018

   
Nội dung chi tiết xem tại đây: /CuteUpload/TinTuc/File/BS 31 - 29.01.18.pdf
VP Huyện ủy
 
Video Clip Xem tất cả